• MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne
  • MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

aktualna_oferta

 

un1_2

Andrzej Słaby MODRZEW w partnerstwie z Fundacją RAZEM realizuje projekt:

WACHLARZ MOŻLIWOŚCI

Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

 

Data aktualizacji: 16.08.018

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMP.09.01.02-12-0228/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2017-10-01 do 2019-03-31

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 981,140.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 883,026.00 PLN

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 36 kobiet i 24 mężczyzn pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w wieku 18-67 l. 100% uczestników projektu będzie z terenu powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj. proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będą w 100% osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi. Będą to osoby niepracujące - bierne zawodowo i /lub bezrobotne, dla których ustalono 3 profil pomocy.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

1. Doradztwo zawodowe i IPD

2. Indywidualne wsparcie psychologiczne/wsparcie w coachingu

3. Pośrednictwo pracy

4. Szkolenia zawodowe

5. Staże – 4 miesiące


Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Do pobrania:

Harmonogram listopad

Harmonogram realizacji zadań merytorycznych