O firmie - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

Od 2008 r. główną gałęzią działalności firmy MODRZEW jest realizacja projektów finansowanych z funduszy europejskich. Przygotowujemy własne projekty szkoleniowe oraz służymy doświadczeniem firmom i instytucjom, które chciałyby bądź już korzystają ze wsparcia funduszy strukturalnych.
W ramach partnerstwa lub usługowo oferujemy naszym Klientom pomoc w szerokim zakresie…

Przed realizacją:
- konsultacje koncepcji i skosztorysowanie projektu
- przygotowanie wniosku o dofinansowanie
- opracowanie studium wykonalności lub biznes-planu
- przygotowanie pełnej dokumentacji projektu gwarantujące pozytywną ocenę formalną wniosku

W trakcie realizacji:
- zarządzanie, koordynacja i prowadzenie administracji
- promocja projektu zgodnie z wytycznymi UE
- rekrutacja uczestników
- ewaluacja działań
- monitoring osiąganych rezultatów
- rozliczenia i przygotowanie wniosków o płatność

Wokół:
- ocena możliwości finansowania Waszych pomysłów
- ocena szans i ryzyka dot. planowanych działań
- szkolenia m.in. w zakresie: cykl życia projektu, fundusze strukturalne dla różnych grup odbiorców, przygotowywanie wniosków o dofinansowanie, realizacja i rozliczanie itd.
- doradztwo w trakcie projektu: co zrobić, gdy coś poszło źle: czyli, jak kłopoty przekuć w sukces

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego