FACHOWCY - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

 

Firma MODRZEW w partnerstwie z Fundacją RAZEM realizuje projekt „FACHOWCY”.

 

sprzedawca  wachlarz_mozliwosci  fachowcy_ico

 

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 zgodnie z umową POWR.01.02.02-10- 0132/15.

Celem projektu jest podniesienie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 80 osób niepracujących do 29 roku życia z terenu województwa łódzkiego

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • doradztwo zawodowe i coaching
 • szkolenie – rozwijające kompetencje miękkie
 • przygotowanie zawodowe w formie szkolenia u pracodawcy
 • 3-miesięczne staże zawodowe


Kontakt i rekrutacja:

www.fundacjarazem.org.pl

agnieszka@ fundacjarazem.org.pl

Fundacja RAZEM

ul. 6 Sierpnia 5 lok. 2

90-606 Łódź

tel. 694 711 467

Wartość projektu: 1 199 462,40 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 1 102 186 zł

 

O projekcie Fachowcy

Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014- 2020 zgodnie z umową POWR.01.02.02-10- 0132/15.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 199 462,40 zł
WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 110 2186 zł

Cel główny projektu:

Podniesienie aktywności zawodowej, edukacyjnej i społecznej 80 osób niepracujących do 29 roku życia z terenu województwa łódzkiego.

Grupę docelową projektu stanowi 80 osób fizycznych.

 • 48 kobiety i 32mężczyzn
 • min. 24 osób w wieku 18-24lata
 • min. 16 osobyniepełnosprawne
 • min. 40 osób o niskichkwalifikacjach
 • 64 osoby biernezawodowo
 • 16 osób bezrobotnych, w tym min. 7długotrwale

Uczestnikami projektu są osoby młode, w tym niepełnosprawne, w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu - tzw. młodzież NEET w tym w szczególności osoby niezarejestrowane w urzędach pracy.

Wsparcie w ramach projektu obejmuje:

 • doradztwo zawodowe i coaching
 • szkolenie – rozwijające kompetencje miękkie
 • przygotowanie zawodowe w formie szkolenia u pracodawcy
 • 3-miesięczne staże zawodowe

Efekty, które zostaną osiągnięte w projekcie to, m.in. podjęcie pracy przez:

 • 17% UP niepełnosprawnych
 • 35% UP długotrwale bezrobotnych
 • 36% UP o niskich kwalifikacjach
 • 43% UP nie należących do żadnej z w/w grup

 

 

 


 

Projekty są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

ue_logo

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego