Wybierz sam 2 - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

un1_2

NCG - New Consulting Group w partnerstwie z Andrzej Słaby MODRZEW realizują projekt:

Wybierz sam 2 - Kompleksowa reintegracja osób    niepełnosprawnych z wybranych powiatów woj. małopolskiego

Projekt realizowany na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz ich otoczenia

 

Data aktualizacji: 16.08.018

O projekcie

NR PROJEKTU: RPMP.09.01.02-12-0229/17

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 01.10.2017-31.03.2019r.

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 958,815.00 PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 862,933.50 PLN

 

Cel projektu

Celem głównym projektu jest zwiększenie aktywności społecznej i zawodowej wśród 36 K i 24 M pozostających bez zatrudnienia, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społ. w wieku 18-67 l .

100% uczestników projektu będzie z terenu powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj. proszowickiego, myślenickiego, nowotarskiego, brzeskiego, m. Nowy Sącz, suskiego, tarnowskiego, m. Tarnów, dąbrowskiego, nowosądeckiego, limanowskiego, gorlickiego.

 

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowić będą w 100% osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami

rozwojowymi. Będą to osoby niepracujące - bierne zawodowo i /lub bezrobotne, dla których ustalono 3 profil pomocy.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

1. Identyfikacja potrzeb i potencjału (IPD)

2. Indywidualne wsparcie motywacyjne (psychologiczne) / indywidualne wsparcie w coachingu)

3. Pośrednictwo pracy

4. Szkolenia zawodowe

5. Staże – 4 m-ce

 

Informacje o projekcie: 694 711 467KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego