Kowale losu - MODRZEW - szkolenie, doradztwo, projekty unijne

un1_1

Andrzej Słaby MODRZEW realizuje projekt:

KOWALE LOSU

Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

 

Data aktualizacji: 16.08.018

O projekcie

NR PROJEKTU: RPLD.09.01.01-10-D010/17-00

OKRES REALIZACJI PROJEKTU: od 2018-05-01 do 2019-04-30

CAŁKOWITA WARTOŚĆ PROJEKTU: 377,844.00 zł  PLN

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH: 321167,40 PLN

 

Cel projektu

Celem projektu jest podwyższenie poziomu aktywności społecznej i zawodowej 20 uczestników pozostających bez zatrudnienia, w tym 50% osób niepełnosprawnych

w wieku 18-67l. z woj. łódzkiego poprzez realizacje indywidualnie zdiagnozowanych kompleksowych ścieżek reintegracji prowadzących do powrotu na rynek pracy.

Grupa docelowa

- 100% uczestników to osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

z powiatów: bełchatowskiego, poddębickiego, wieluńskiego

- 100% uczestników z terenów wiejskich (DEGURBA3)

- min. 50% uczestników-osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym/znacznym stopniu, niepełnosprawność sprzężona/z zaburzeniami psychicznymi

- osoby do 18 roku życia nie będą stanowić więcej niż 25% grupy docelowej.

 

W ramach projektu uczestnicy zostaną objęci następującymi formami wsparcia:

Zadanie 1 - Opracowanie Indywidualnej Ścieżki Reintegracji Społecznej

Zadanie 2 - Wsparcie w coachingu

Zadanie 3 – Specjalistyczne wsparcie doradcze

Zadanie 4 - Poradnictwo zawodowe

Zadanie 5 - Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) – etap 1 przygotowanie teoretyczne

Zadanie 6 - Przygotowanie zawodowe dorosłych (PZD) – etap 2: nauka praktyczna w miejscu  pracy – 3 miesiące

Zadanie 7 – Pośrednictwo pracy

 

Informacje o projekcie: 694 711 467

 

Załączniki: 

Formularz zgłoszeniowy

Harmonogram

Regulamin rekrutacji

KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego